Nyheter

Hvordan kan vi få elite damehåndball på Haugalandet?

I HHKs lover står det at hovedmålsettingen med HHK er å drive håndball på så høyt nivå som mulig på herresiden. Det står også at når der er vilje og felles forståelse for å ta damehåndballen inn i prosjektet HHK, gis det rom for det.

I de 10 årene HHK har eksistert har en oppnådd mye, selv om klubben i dag er avhengig av spillere fra andre regioner for å holde et nasjonalt høyt nivå. Dagens situasjon er at det satses for fullt på å utvikle egne spillere, men vil på tross av det i flere år fremover være avhengig av å få tilsig av spillere andre steder i fra.

Men totalt sett har HHK fått satt håndball på kartet på en helt annen måte enn hva som var tilfelle før år 2000. Således har HHK vært viktig for håndballen som idrett, selv om klubben i dag befinner seg i 1. Divisjon.

Hva så med damehåndballen? Det lokale rekrutteringsgrunnlaget til et elitelag i håndball er langt bedre på damesiden enn hva den har vært på guttesiden. Mulighetene er til stede. På tross av dette så har utviklingen de siste årene vist at lokale damelag ikke klarer å komme lenger opp i divisjonssystemet enn 2. Divisjon. Skal en så være fornøyd med det?

Hvis en ikke er fornøyd blir spørsmålet hvilken modell som bør utvikles for å heve nivået til nasjonal elitestandard. Når HHK ble stiftet var det enighet om at moderklubbene ikke skulle ha seniorlag de nærmeste fem årene etter oppstart. Mange har i ettertid ment at dette var et ufornuftig vedtak.  I forkant av oppstarten av HHK ble det diskutert om en aktuell  modell kunne være å la en av moderklubbene bli satsingsklubben. De andre ville da være farmerklubber som sluset sine beste spillere til satsingsklubben. Denne modellen ble ikke vedtatt. Mange mener også i ettertid at dette var en korrekt avgjørelse.

Problemstillingene er for damehåndballen i dag akkurat de samme som det den gang var for herrehåndballen. Flere sentrale personer i håndballmiljøet på Haugalandet har den siste tiden satt seg  sammen for å diskutere hva som bør gjøres, og hva en kan enes om.

Hvis alle klubbene kan bli enig om at vi vil ha damehåndball på et elitenivå, er vi kommet et steg videre. Like viktig er at der må være enighet om at jentespillerne på Haugalandet også skal ha mulighet til å utvikle seg til et høyt nasjonalt nivå uten å måtte flytte fra regionen. Hva er den beste løsningen/veien videre?

Avgjørelsene er enda ikke tatt på noen som helst måte, men der er startet en prosess hvor klubbene må avgjøre om situasjonen slik den er i dag er ”god nok” eller om en skal utarbeide modeller for videre samarbeid, eventuelt la elitesatsingen på damesiden inngå i HHK.

Uansett hva resultatet av disse drøftingene måtte bli er det viktig å ha en grundig prosess i forkant slik at en best mulig modell velges. Damehåndballen fortjener det. Vi ser med spenning på den videre prosessen.


Generalsponsorer

Generalsponsorer