Haugesund Sparebank

Visjon og forretningsidé

Haugesund Sparebank – lokal, nær og personlig.

FORRETNINGSIDÉ

Haugesund Sparebank skal være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring. Banken skal drive etter sunne økonomiske prinsipper, til beste for kundene og lokalsamfunnet.

Personkundemarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester. Andre viktige markedsområder er:

  • små og mellomstore bedrifter
  • kommuner
  • institusjoner, foreninger og lag

Haugesund Sparebank skal ha en kundebehandling som tilfredsstiller kundenes behov og forventninger, slik at langvarige kunderelasjoner vil bestå. Viktig for kundebehandlingen er:

  • god personlig service
  • tidsaktuelle produkter og tjenester
  • faglig dyktige ansatte og god rådgivning
  • god etisk standard

For å opprettholde bankens handlefrihet, finansielle styrke og selvstendighet har banken klare forretningsmessige mål.

FORRETNINGSMESSIGE MÅL / STRATEGIER

For å oppnå bankens forretningsmessige mål skal Haugesund Sparebank videreutvikles ut fra følgende hovedprinsipper:

  • Vi vil tilfredsstille kundenes behov for finansielle produkter og tjenester.
  • Service og kvalitet skal prege alle bankens tjenester, produkter og holdninger overfor våre kunder.
  • Vi vil utvikle en kultur som skaper gode kunderelasjoner, gode arbeidsplasser, engasjerte medarbeidere, godt lagspill og med tro på servicekvalitet som grunnlag for fornøyde og lojale kunder.

KAPITALDEKNING

Bankens mål på kapitaldekningen (etter kapitaldekningsreglene) skal være minst det dobbelte av myndighetenes minimumskrav på 8%, med en kjernekapital på minst 12%.

SAMARBEID MED ANDRE FINANSINSTITUSJONER

Bankens avtaler med andre finansinstitusjoner har følgende formål:

opprettholde og styrke bankens konkurransekraft

sikre forhandlingskraft overfor leverandører, blant annet på IT-siden, og oppnå gunstigere priser og bedre leveranser på de fleste områder

sikre tilgang til aktuelle produkter og tjenester

ENGASJEMENT OVERFOR NÆRINGSLIVET

Totale utlån med annen sikkerhet enn pant i bolig skal normalt ikke utgjøre mer enn 1/3 av bankens totale utlån. Bankens totale utlån til enkeltbransjer innenfor næringslivet skal normalt ikke overstige 5% av bankens totale utlånsmasse.
Bankens totale engasjement (vektet beløp) med en kunde (på konsolidert basis) skal aldri overstige 20% av bankens ansvarlige kapital, og skal normalt for bedriftsengasjementer ligge innenfor 10%.

KOSTNADER

Banken skal tilstrebe å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i % av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for sparebanker.

Kostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital forutsettes redusert.

EGENKAPITALRENTABILITET

Egenkapitalrentabiliteten skal ligge minst på nivå med sparebanker det er naturlig å sammenlikne seg med.

LIKVIDITET

Summen av kundeinnskudd og ansvarlig kapital skal utgjøre minst 90% av netto utlån. Øvrig funding skal sikre lav likviditets- og renterisiko.

VERDIPAPIRER

Banken skal ikke være engasjert i  opsjoner og derivater. Banken skal bare i mindre grad være engasjert i aksjemarkedet, og plasseringene i aksjer skal ikke overstige 1% av forvaltningskapitalen. Ved plasseringer i sertifikat og obligasjonsmarkedet skal det kun tas beskjeden rente og kredittrisiko.

Vedtatt i styret i Haugesund Sparebank, 29/11-07.

Sponsorinfo

Nettside:
https://www.haugesund-sparebank.no
Telefon:
03240

Generalsponsorer

Generalsponsorer