Nyheter

Tettere samarbeid……

HHK har nylig hatt møte med moderklubbene for å gjennomgå grunnavtalen mellom klubbene som var grunnlaget for oppstarten av HHK. Avtalen er 10 år gammel og har ikke vært utnyttet fullt ut. De klubbene som opprinnelig skrev under avtalen var Avaldsnes IL, Sportsklubben Nord, IL Rival og Åkra IL. Avtalen åpner for at nye klubber kan komme inn i avtalen.

Hovedkonklusjonen etter møtet ble at der er enighet om at den gamle avtalen ikke endres. Eksisterende avtale opprettholdes, men det foretas en bedre utnyttelse av  de mulighetene som ligger i avtalen slik at samarbeidet blir mer i tråd med det som opprinnelig var intensjonen med avtalen. Altså et tettere samarbeid enn  det som har vært praksis.

I møtereferatet konkluderes det med følgende:  ”Det inngås ikke en ny grunnavtale. Eksisterende avtale opprettholdes, men det foretas en bedre utnyttelse av avtalen slik at et samarbeid utvikles mellom klubbene i tråd med det som opprinnelig var utgangspunktet for avtalen. I praksis vil dette si følgende:

§ 9 ”Det skal opprettes et sportslig samarbeidsutvalg mellom HHK og MK. Dette utvalget skal være ansvarlig for å utvikle og opprettholde et tett sportslig samarbeid mellom HHK og moderklubbene (MK)”.

I og med at det allerede nylig er opprettet et rekrutteringsutvalg som skal jobbe inn mot alle klubbene i nord-Rogaland ser en dette punktet som satt ut i live. Dette utvalget består av Morten Sollesnes (Åkra), Espen Skjelstad (IL Rival), Jon Geir Knutsen (HHK) og Siv Sørensen (Stegaberg IL). –HHKs representant har ansvar for innkalling av møter. Dette utvalget vil begynne å fungere i løpet av november.

Formålet med dette utvalget er som følgende: HHK skal i samarbeid med partnerklubbene opprette et Rekrutteringsutvalg som skal koordinere og være pådriver for rekrutteringsarbeidet for guttehåndballen på Haugalandet.

I tillegg skal utvalget være ansvarlig for å utvikle og opprettholde et tett sportslig samarbeid mellom alle klubbene i regionen.

 

Det er også enighet om at klubbene skal samarbeide på andre måter.

 

I § 8 står følgende (noe forenklet): HHK skal ha et RÅD som vil være det overordnede samarbeidsutvalg mellom HHK og MK.
1.  Rådet skal bestå av en representant for hver av MK, oppnevnt av disses håndballstyrer.

2.  Rådet skal være medspiller til styret i HHK, og ha innsynsrett i alle saker som gjelder HHK, samt innstillingsrett ovenfor HHKs Generalforsamling. Rådet skal vurdere alle HHKs planer, budsjetter med mer, både av økonomisk, sportlig eller organisatorisk art.

Møtet konkluderte på følgende måte: HHK sørger for at et slikt råd opprettes umiddelbart og innkaller til minimum to møter pr. sesong. På denne måten ønsker partene å oppnå et  tettere samarbeid  mellom klubbene og ikke minst et større eierskap til HHK. Ikke minst vil dette være viktig for rekruttering til HHKs tillitsmannsapparat. En annen målsetting vil også være å starte prosesser som skal styrke utviklingen av håndballidretten i regionen og i den enkelte klubb.

Rådet forventes å bli oppnevnt i løpet av desember måned og vil fungere fra nyttår av.

 


Generalsponsorer

Generalsponsorer